معاونت اداری پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان فارس
صفحه اصلي   
  ساعت  
  تاریخ  
  بخشنامه ها  
استخدام
اساسنامه
  سایر  
اسامي همكاران وپيشكسوتان بازنشسته جمعيت هلال احمراستان فارس
  تاریخچه بایگانی  

بسمه تعالی

از بدو تآسيس جمعيت هلال احمر استان فارس (شير خورشيدسابق)، در سال 1310 ، به دستور مديران ارشد وقت، واحد بايگاني نيز در كنار ساير واحدها ي تابعه به انجام وظيفه در حوزه امور محوله مشغول شد .
در طي ساليان متمادي واحد بايگاني جمعيت هلال احمر استان فارس به حفظ وحراست از كليه مستندات ومدارك دريافتي از سوي واحدهاي مرتبط همت گماشت .
دريافت مستندات ،تفكيك وطبقه بندي مدارك موجود وحفظ وحراست محرمانه كليه اطلاعات از جمله مهمترين اقدامات صورت پذيرفته در اين واحد است .
اسامي كليه مسئولين دست اندركار وپيشكسوتان محترم شاغل وبازنشسته ازبدو تآسيس تاكنون به شرح ذيل مي باشد :
1-    همدم احتراميان
2-    مريم جمشيديان
3-    خديجه خسروزاده
4-    اسداله مهندسي
5-    پروين شاهنده
6-    محمد علي شفاهي
7-    جمشيد جلالي
8-    رقيه زارعي
9-      محمد حسين خداهمتي